PHR4(61)2017

PHR4(61)2017 : download full issue

Articles:

1

Title: WYMOGI FORMALNE I FACHOWE STAWIANE PERSONELOWI OŚRODKÓW HIPERBARYCZNYCH. CZĘŚĆ 1

Author: Piotr Siermontowski, Beata Janas, Romuald Olszański

Abstract: W dwuczęściowym artykule dokonano przeglądu aktualnej sytuacji prawnej personelu fachowego wykonującego procedury hiperbaryczne inne, niż nurkowe. Wykazano liczne sprzeczności pomiędzy obowiązującymi aktami prawnymi i brak regulacji prawnych dotyczących procedur nie finansowanych z budżetu Państwa. Pierwszym istotnym problemem był brak korelacji różnych, dotyczących hiperbarii Rozporządzeń Ministra Zdrowia a także niespójności z obowiązującymi w Polsce programami specjalizacji lekarskich. Drugi problem to brak określenia w dokumentach Ministerstwa Zdrowia wymagań w stosunku do innego niż lekarze i pielęgniarki personelu medycznego. Stwierdzono także, że medyczne ośrodki hiperbaryczne nie ubiegające się o finansowanie z budżetu (NFZ) nie mają określonych nawet minimalnych wymagań co do kwalifikacji pracującego w nich personelu. Brak jest także znajomości wymagań określonych w innych niż dotyczące medycyny aktach prawnych.

Key words: leczenie hiperbaryczne, personel, specjalizacja, kwalifikacje.

DOI: http://doi.org/10.1515/phr-2017-0017

Polish version: download

English version: download

2

Title: RÓWNOWAGA OKSYDACYJNO-ANTYOKSYDACYJNA WE KRWI OSÓB Z NAGŁYM NIEDOSŁUCHEM CZUCIOWO-NERWOWYM PO PRZEPROWADZONYM PIERWSZYM ZABIEGU HIPERBARII TLENOWEJ – BADANIE WSTĘPNE

Author: Jarosław Paprocki, Marta Pawłowska, Paweł Sutkowy, Jacek Piechocki, Alina Woźniak

Abstract: Oznaczono aktywność wybranych enzymów antyoksydacyjnych: dysmutazy ponadtlenkowej (SOD), katalazy (CAT) i peroksydazy glutationowej (GPx) w erytrocytach oraz stężenie substancji reagujacych z kwasem tiobarbiturowym (TBARS) w osoczu i w erytrocytach osób poddanych działaniu hiperbarii tlenowej (HBO) z powodu wystąpienia nagłego niedosłuchu nerwowo-czuciowego (SSNHL). Krew żylną do badań pobrano bezpośrednio przez zabiegiem HBO oraz ok. 5 min po wyjściu z komory hiperbarycznej. W grupie badanej wyodrębniono 2 podgrupy różniące się wiekiem: grupę I stanowiły osoby poniżej 35 roku życia, grupę II powyżej 50 lat. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem testu T-Studenta. Za istotne statystycznie uznano różnice przy poziomie istotności p<0,05. Wykazano 5 min po wyjściu z komory hiperbarycznej istotne statystycznie obniżenie się aktywności CAT u wszystkich osób analizowanych łącznie (p<0,01) oraz w I grupie (p<0,05). Zaobserwowano ponadto znamienne statystycznie zmniejszenie się stężenia TBARS w erytrocytach w II grupie chorych (p<0,05). Wykazano, że jednorazowa ekspozycja hiperbaryczna wpływa na równowagę oksydacyjno-antyoksydacyjną o czym świadczy m.in. istotne statystycznie obniżenie się aktywności katalazy w erytrocytach. Możliwe, że odpowiedź antyoksydacyjna na działanie HBO zależy do wieku osób badanych.

Key words: Nagły niedosłuch czuciowo-nerwowy (SSNHL), hiperbaria tlenowa (HBO), dysmutaza ponadtlenkowa (SOD), katalaza (CAT), peroksydaza glutationowa (GPx), dialdehyd malonowy (MDA), substancje reagujące z kwasem tiobarbiturowym (TBARS).

DOI: http://doi.org/10.1515/phr-2017-0018

Polish version: download

English version: download

3

Title: TERAPIA TLENEM HIPERBARYCZNYM W LECZENIU TRUDNO GOJĄCEJ SIĘ RANY PO OPERACJI KARDIOCHIRURGICZNEJ U PACJENTKI Z WRODZONYM DEFEKTEM TKANKI ŁĄCZNEJ – OPIS PRZYPADKU

Author: Magdalena Bryndza, Grzegorz Filip, Krzysztof Bartuś, Anna Chrapusta, Ewa Kobielska, Bogusław Kapelak, Radosław Litwinowicz

Abstract: Niniejsza praca przedstawia przypadek pacjentki wielokrotnie operowanej z powodu tętniaka aorty. W celu zaopatrzenia tętniaka aorty wstępującej, łuku aorty oraz tętnic odchodzących od łuku zastosowano procedurę debranchingu. Po operacji wystąpiło zakażenie rany pooperacyjnej i utrudnione gojenie mostka, które wyleczono za pomocą celowanej antybiotykoterapii oraz terapii w komorze hiperbarycznej.

Key words: głęboka infekcja rany mostka, DSWI, tętniak aorty, debranching, terapia tlenem hiperbarycznym

DOI: http://doi.org/10.1515/phr-2017-0019

Polish version: download

English version: download

4

Title: WPŁYW EKSPOZYCJI HIPERBARYCZNEJ NA UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY. ROLA AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO

Author: Sławomir Kujawski, Joanna Słomko, Monika Zawadka-Kunikowska, Mariusz Kozakiewicz, Jacek J. Klawe, Małgorzata Tafil-Klawe, Paweł Zalewski

Abstract: Wstęp Wśród doświadczonych nurków obserwuje się adaptację na nurkowanie w formie zmodyfikowanego wzoru zmian fizjologicznych na podejmowanie tej czynności. Przejawia się to między innymi w zmianie odpowiedzi czynności układu sercowo-naczyniowego, dlatego warto ocenić rolę autonomicznego układu nerwowego w modulacji reakcji układu sercowo-naczyniowego po ekspozycji na hiperbarię. Materiał i metody W badaniu udział wzięło dziesięciu doświadczonych w nurkowaniu mężczyzn. Zmierzono efekty ekspozycji na hiperbarię na 30 i 60 metrów oraz interakcji głębokość x czas. Zmiany wartości HR, RRI, CI, LF i HF HRV zostały wzięte pod uwagę. Wyniki Ekspozycja na hiperbarię na 30 metrów znacząco wpłynęła na podwyższenie się wartości HFnu-RRI i obniżenie się wartości LFnu-RRI (F = 42.92, p < 0.00001), bez znaczącego wpływu na wartości HR, RRI i CI. Ekspozycja na hiperbarię na 60 metrów wpłynęła wzrost HR i CI (odpowiednio (F = 7,64, p = 0.01 oraz (F = 4.89, p = 0.04) oraz obniżenie się wartości RRI (F = 7.69, p = 0.01), bez istotnego wpływu na pozostałe zmienne. Wpływ interakcji czynników głębokość x czas był istotny we wszystkich mierzonych zmiennych. Wnioski Wyniki wskazują, że ekspozycja na hiperbarię na 60 metrów wpłynęła na zmianę takich parametrów jak HR, RRI, CI, na które ekspozycja na hiperbarię na 30 metrów nie miała istotnego wpływu. Natomiast, ekspozycja na 30 metrów wykazała istotny wpływ na LF i HF HRV, na które ekspozycja na 60 metrów nie miała istotnego wpływu. Uzyskano istotny efekt interakcji czasu i głębokości w każdej z analizowanych zmiennych.

Key words: autonomiczny układ nerwowy, komora hiperbaryczna, nurkowanie.

DOI: http://doi.org/10.1515/phr-2017-0020

Polish version: download

English version: download

5

Title: BADANIA DOŚWIADCZALNE NAD STRESUJĄCYM WPŁYWEM HIPERBARII

Author: Augustyn Dolatkowski, Tadeusz Doboszyński, Bogdan Łokucijewski

Abstract: W licznych pracach badawczych przebywanie w środowisku hiperbarycznym wskazywane jest jako stresor. Podjęliśmy badania z zastosowaniem modelu zwierzęcego w celu określenia wpływu hiperbarii na sekrecję kory nadnerczy i poziom nadnerczowego kwasu askorbinowego. Badania przeprowadzono na 70 samcach szczurów kapturowych które podzielono na grupy i poddano działaniu hiperbarii powietrznej i tlenowej o nadciśnieniu 1 i 3 atn, część zwierząt dodatkowo została obciążona wysiłkiem (pływanie). Stwierdzono iż krótkotrwała (30 minut) ekspozycja szczura na hiperbarię powoduje obniżenie zawartości n.k.a. Przy przedłużonej (3-godzinnej) ekspozycji na 3 atn powietrza zawartość n.k.a. wraca do normy. Obniżenie zawartości n.k.a. wskazuje na występowanie u szczura stresu w warunkach hiperbarii, jednak nie pozwala na określenie jego natężenia stosowaną w badaniu metodą.

Key words: nadciśnienie, model zwierzęcy, stresor, kwas askorbinowy.

DOI: http://doi.org/10.1515/phr-2017-0021

Polish version: download

English version: download

6

Title: BADANIA NAD WPŁYWEM HIPERBARII TLENOWEJ NA REAKCJE IMMUNOLOGICZNE USTROJU

Author: Kazimierz Ulewicz

Abstract: Znajomość zagadnienia wpływu hiperbarii tlenowej na ustrój ludzki i zwierzęcy posiada duże znaczenie teoretyczne i praktyczne. Wynika to z faktu, że hiperbaria tlenowa znajduje coraz szersze zastosowanie w leczeniu różnych chorób. Niestety nasza wiedza na temat wpływu hiperbarii, w tym hiperbarii tlenowej, na reakcje immunologiczne organizmu ludzkiego i zwierzęcego jest w dalszym ciągu niewystarczająca i niepełna. Instytut Medycyny Morskiej Wojskowej Akademii Medycznej w Gdyni od kilku lat prowadzi badania poświęcone tej dziedzinie. W ramach badań w zakresie immunologii prowadzone są eksperymenty z udziałem zwierząt (króliki, świnki morskie) i ludzi (nurkowie i kandydaci na nurków). Wpływ hiperbarii tlenowej w przedziale ciśnień od 2,8 do 3,1 ata badany jest podczas ekspozycji jednorazowych i wielokrotnych. Badanie ujawniło istotne zmiany w odpowiedzi immunologicznej zarówno u zwierząt, jak i u ludzi.

Key words: hiperoksja, odporność, hiperbaria, dopełniacz, indeks opsoninowy.

DOI: http://doi.org/10.1515/phr-2017-0022

Polish version: download

English version: download

7

Title: WYBRANE PROBLEMY GASTROENTEROLOGICZNE (MISJE POKOJOWE, PRACA) W TROPIKU

Author: Maciej Jerzemowski, Zbigniew Dąbrowiecki, Romuald Olszański, Piotr Siermontowski, Janusz Jerzemowski

Abstract: W pracy przedstawiono zagrożeniami ze strony czynników środowiska zewnętrznego, które mogą stać się przyczyną chorób przewodu pokarmowego, zarówno górnego, jak i dolnego odcinka u turystów, osób wyjeżdżających służbowo, jak żołnierzy, którzy biorą udział w Misjach Pokojowych w tropiku. Uwzględniono także te jednostki chorobowe, które z uwagi na rozpowszechnienie występują również we własnym kraju, np. infekcje Helicobacter pylori,wirusowe zapalenia wątroby, a także te, które z powodu warunków sanitarno – higienicznych, klimatycznych mogą wywoływać objawy choroby górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Kontakt z chorobami typowymi dla klimatu tropikalnego, szczególnie przy dłuższym pobycie zwiększa szanse- przywlekania niektórych chorób tropikalnych do Polski co może stanowić duży problem dla służby zdrowia.

Key words: tropik, misje pokojowe, choroby przewodu pokarmowego.

DOI: http://doi.org/10.1515/phr-2017-0023

Polish version: download

English version: download

8

Title: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA WŚRÓD PACJENTÓW ZE ZDIAGNOZOWANYM ZESPOŁEM UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

Author: Magdalena Zawadzka, Maria Dziedziczak – Buczyńska, Andrzej Buczyński, Gabriela Henrykowska

Abstract: Częste spożywanie dużych ilości alkoholu zazwyczaj nie koresponduje z regularnym podejmowaniem aktywności fizycznej. Jednak regularna aktywność fizyczna może prowadzić do poprawy samopoczucia i większej satysfakcji z życia. Celem badania było określenie poziomu aktywności ruchowej w grupie pacjentów ze zdiagnozowanym zespołem uzależnienia od alkoholu oraz sprawdzenie korelacji między tymi zmiennymi. Badanie przeprowadzono wśród wybranej grupy leczących się osób obojga płci, w wieku 22-65 lat. W badaniu własnym nie odnotowano zależności między płcią a poziomem aktywności fizycznej osób uzależnionych od alkoholu. Nie wykazano również zależności istotnej statystycznie pomiędzy istnieniem uzależnienia od alkoholu a podejmowaną aktywnością fizyczną w badanej grupie.

Key words: alkoholizm, aktywność ruchowa

DOI: http://doi.org/10.1515/phr-2017-0024

Polish version: download

English version: download

Bank account numbers

Polish Hyperbaric Research
08 1240 5354 1111 0000 5370 9796
Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society
17 1240 5354 1111 0000 5371 3126

PHR

 www.phr.net.pl - redakcja@phr.net.pl © 2017

Editorial Office Address

Grudzińskiego 4 skr. pocz. 18
81-103 Gdynia 3
fax. +48 261262230