PHR3(64)2018

PHR3(64)2018 : download full issue

Articles:

1

Title: MODERNIZACJA DŹWIGNIKA STANOWIĄCEGO WYPOSAŻENIE SYMULATORA ODDYCHANIA. CZĘŚĆ 1.

Author: Zbigniew Talaśka, Bartłomiej Jakus

Abstract: W artykule przedstawiono proces modernizacji podnośnika samochodowego, w celu dostosowania go do funkcji dźwignika unoszącego pokrywę komory dekompresyjnej w symulatorze oddychania, wykorzystywanego w Zakładzie Technologii Prac Podwodnych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Key words: symulator oddychania, wyposażenie symulatora oddychani.

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2018-0015

Polish version: download

English version: download

2

Title: ZABEZPIECZENIA HIPERBARYCZNE LECZENIA CHOROBY DEKOMPRESYJNEJ W MARYNARCE WOJENNEJ RP

Author: Ryszard Kłos

Abstract: W ostatnim czasie MW RP rozszerzyła swoje kompetencje w zakresie możliwości realizacji prac podwodnych o nurkowania niezależne, prowadzone poza strefą saturacji do głębokości 80 mH_2 O. W perspektywie bliższej jest także wprowadzenie nurkowań długotrwałych w zakresie typowych głębokości plateau saturacji. Jednym z działań, wynikających z analizy ryzyka związanej z rozszerzeniem tych kompetencji jest konieczność przeprowadzenia krytycznego przeglądu systemu zabezpieczenia leczenia hiperbarycznego przypadków choroby dekompresyjnej DCS.

Key words: choroba dekompresyjna, nurkowania saturowane

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2018-0020

Polish version: download

English version: download

3

Title: OPIS RÓWNOWAGI ADSORPCYJNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM MALEJĄCEJ DOSTĘPNOŚCI POWIERZCHNI W PRZEBIEGU MOBILNEJ ADSORPCJI POJEDYNCZEGO GAZU NA HOMOGENICZNYM CIELE STAŁYM

Author: Jerzy K. Garbacz, Ewa Kopkowska, Barbara Rymian

Abstract: Wychodząc z ogólnego wyrażenia na kanoniczną sumę stanów mobilnej jednoskładnikowej monowarstwy adsorpcyjnej przedstawiono kolejne etapy procesu formułowania równania adsorpcji gazu na homogenicznej powierzchni stałego adsorbentu. Szczegółowo omówiono sposób wyprowadzenia całki konfiguracyjnej proponowanego modelu podkreślając rolę zarówno przyciągania jak i odpychania pomiędzy zaadsorbowanymi cząsteczkami. Zmodyfikowano wyrażenie na prawdopodobieństwo znalezienia molekuły w określonym punkcie powierzchni adsorbentu uzależniając tę wielkość od koncentracji adsorbatu. Wyrażenia na tzw. efektywną powierzchnię adsorbentu otrzymano adaptując dwuwymiarowe analogi równań stanu sztywnych kul, odpowiednio van der Waalsa (2D-vdW) oraz Reisa-Frischa-Lebowitza (2D-RFL). W rezultacie wyprowadzono dwa nowe równania adsorpcji różniące się szczegółami dotyczącymi odpychania adsorbat-adsorbat. Każde z tych równań poddano analizie teoretycznej w aspekcie dwuwymiarowych przejść fazowych. W obu przypadkach wykazano, że proponowane rozwiązanie dopuszcza możliwość wystąpienia dwóch przemian fazowych pierwszego rodzaju, to jest kondensacji gaz-ciecz oraz krzepnięcia, ciecz-ciało stałe. Weryfikację przedstawionej koncepcji uzupełniono opisem literaturowych danych doświadczalnych otrzymując bardzo dobrą zgodność teorii z eksperymentem.

Key words: adsorpcja, mobilność, izoterma.

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2018-0016

Polish version: download

English version: download

4

Title: AMATORSKIE NURKOWANIE PACJENTÓW Z ROZPOZNANĄ CUKRZYCĄ

Author: Daria Ługowska, Tomasz Ługowski, Olga Krzywińska, Mariusz Kozakiewicz, Paweł Grzelakowski

Abstract: Cukrzyca to „epidemia XXI wieku”, szacuje się, że w 2011 roku na cukrzycę chorowało 6,7% populacji Polski, z czego jedna czwarta nie miała świadomości choroby. Tak duże rozpowszechnienie cukrzycy sprawia, że coraz więcej lekarzy staje przed problemem prawidłowej kwalifikacji pacjenta z cukrzycą do amatorskiego uprawiania sportu, w tym nurkowania. W niniejszej publikacji przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące oceny ryzyka, dopuszczenia do amatorskiego nurkowania pacjentów z cukrzycą oraz proponowanych protokołów postępowania przed i podczas uprawiania tego sportu.

Key words: cukrzyca, nurkowanie amatorskie.

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2018-0017

Polish version: download

English version: download

5

Title: WYPADKI SPOWODOWANE RÓŻNICĄ CIŚNIEŃ POWIETRZA WEWNĄTRZ APARATU NURKOWEGO I WODY OTACZAJĄCEJ NURKA

Author: Augustyn Dolatkowski

Abstract: W pracy opisano 4 nieszczęśliwe wypadki wywołane różnicą ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz skafandra nurka. Wyjaśniano zagadnienia związane ze ściśnięciem nurka, chorobą kesonową, zbyt szybkim wynurzeniem na powierzchnię a także niedotlenieniem w rezultacie wyczerpania się tlenu w aparacie nurkowym. Analizowano przy tym mechanizm urazów u nurków i zasugerowano metody profilaktyki tych nieszczęśliwych wypadków.

Key words: niedotlenienie, zgniecenie nurka, wyrzucenie nurka, uraz ciśnieniowy płuc.

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2018-0018

Polish version: download

English version: download

6

Title: ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PODCZAS UPRAWIANIA KITESURFINGU JAKO PODSTAWOWY WARUNEK SKUTECZNEGO SZKOLENIA I BEZPIECZNEGO PŁYWANIA

Author: Wojciech Wiesner, Piotr Kunysz

Abstract: Artykuł omawia zagadnienia związane z bezpieczeństwem podczas uprawiania kitesurfingu (pływanie na desce z latawcem). Rozważania przeprowadzono w oparciu o procedury zarządzania ryzykiem. Procedury te można określić zamiennie jako zarządzanie własnym bezpieczeństwem. Zarządzanie ryzykiem pozwala minimalizować zagrożenia bez rezygnacji z osiągnięcia zaplanowanych celów sportowych. Autorzy w pierwszej kolejności opisują procedury związane z identyfikacją zagrożeń występujących w tej dyscyplinie. Nauczanie i uprawianie kitesurfingu wiąże się z pokonywaniem dużej ilości zagrożeń. Mają one charakter zewnętrzny i wewnętrzny. Kolejny etap to analiza ryzyka, rozumianego jako iloczyn negatywnych zdarzeń i prawdopodobieństwa ich wystąpienia. Następnie omówiono sposoby radzenia sobie z zagrożeniem w przypadku jego wystąpienia. Ostatni etap to kontrola (śledzenie) ryzyka – czy nie pojawiły się nowe zagrożenia, a ryzyko pozostaje na niezmienionym poziomie. Opisane oddziaływania metodyczne można określić mianem edukacji dla bezpieczeństwa.

Key words: kitesurfing, ryzyko, bezpieczeństwo, edukacja dla bezpieczeństwa.

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2018-0019

Polish version: download

English version: download

Bank account numbers

Polish Hyperbaric Research
08 1240 5354 1111 0000 5370 9796
Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society
17 1240 5354 1111 0000 5371 3126

PHR

 www.phr.net.pl - redakcja@phr.net.pl © 2017

Editorial Office Address

Grudzińskiego 4 skr. pocz. 18
81-103 Gdynia 3
fax. +48 261262230