PHR4(65)2018

PHR4(65)2018 : download full issue

Articles:

1

Title: RÓWNOWAŻNOŚĆ QUASI-CHEMICZNEGO I STATYSTYCZNEGO OPISU ASOCJACJI MOLEKUŁ ADSORBATU W ZLOKALIZOWANEJ MONOWARSTWIE ADSORPCYJNEJ NA HOMOGENICZNEJ POWIERZCHNI CIAŁA STAŁEGO

Author: Jerzy K. Garbacz, Mariusz Kozakiewicz

Abstract: Przeprowadzono ocenną analizę koncepcji Berezina i Kisielewa zakładającej liniową asocjację molekuł w zlokalizowanej monowarstwie adsorpcyjnej na homogenicznej powierzchni stałego adsorbentu. Wskazano na niekonsekwencję w sposobie formułowania wyrażenia na stałą asocjacji poprzez nieuwzględnienie równowagowej koncentracji wolnych miejsc adsorpcyjnych. Wykazano, że poprawna postać tej funkcji prowadzi do finalnego równania adsorpcji identycznego ze szczególnym przypadkiem równania Fowlera-Guggenheima. Otrzymany rezultat uogólniono na przypadki rozgałęzionych asocjatów adsorbat-adsorbat. Wyprowadzono nowe równanie adsorpcji ograniczające asocjację do co najwyżej dimerów. Określono warunki krytyczne dwuwymiarowej kondensacji warstwy adsorpcyjnej. Stosując formalizm zespołu kanonicznego wykazano pełną równoważność metod fenomenologicznej i statystycznej w opisie odziaływań międzycząsteczkowych w zlokalizowanej monowarstwie adsorpcyjnej.

Key words: równowaga chemiczna, adsorpcja, równanie Berezina i Kiseleva, oddziaływania adsorbat-adsorbat

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2018-0021

Polish version: download

English version: download

2

Title: PRAKTYCZNE ASPEKTY IMPLEMENTACJI PROCEDURY ALOKACJI NAPORÓW DLA WIELOPĘDNIKOWEGO STATKU GŁĘBINOWEGO

Author: Jerzy Garus, Bogdan Żak

Abstract: Artykuł dotyczy praktycznych aspektów syntezy układu automatycznego sterowania bezzałogowym statkiem głębinowym w zakresie strategii alokacji naporów w układzie napędowym. Rozważanym statek pojazdem jest wyposażony w wielopędnikowy układ napędowy zapewniający ruch o czterech stopniach swobody. W algorytmach rozdziału mocy zastosowano metody optymalizacji z ograniczeniami pozwalające na podstawie sił i momentów uogólnionych wyznaczyć siły naporu jakie winny być wytwarzane przez poszczególne pędniki. Rozpatrując zagadnienie rozdziału mocy jako zadanie programowania kwadratowego oraz programowania liniowego w pracy zaproponowano i porównano dwa algorytmy alokacji naporów. Przeprowadzone badania modelowe pozwoliły na oszacowanie ich jakości oraz efektywności w odniesieniu do szybkości i złożoności obliczeniowej.

Key words: pojazd podwodny, układ napędowy, rozdział mocy

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2018-0022

Polish version: download

English version: download

3

Title: OCENA ALERGICZNEGO NIEŻYTU NOSA U NURKÓW ZA POMOCĄ TESTU SKIN PRICK

Author: Romuald Olszański, Zbigniew Dąbrowiecki, Dorota Niewiedział, Krzysztof Gadomski, Ewa Zieliński

Abstract: Alergiczny nieżyt nosa występuje w różnych regionach świata od 10 do 40% populacji. Test skin prick jest „złotym standardem” do wykrywania chorób alergicznych typu I według klasyfikacji Gella i Coombsa, w której pośredniczy IgE. Badania za pomocą testów Skin Prick wykonano u 60 nurków w wieku od 30 do 40 roku życia. Do badania zastosowano następujące testy powietrznopochodne: pyłki drzew, traw, zbóż, chwastów, białka roztoczy kurzu domowego, sierść i naskórek zwierząt oraz grzyby pleśniowe. Na podstawie wywiadu i dodatniego testu skin prick u 17 nurków stwierdzono alergiczny nieżyt nosa. Wnioski: 1. Alergiczny nieżyt nosa może powodować problemy zdrowotne u nurków i być przyczyną wypadków nurkowych. 2. Zastosowanie testu Skin Prick podczas kwalifikacji zdrowotnej w Wojskowej Komisji Morsko-Lekarskiej, pozwoliłoby wykluczyć kandydatów na nurków chorujących na alergię.

Key words: nurkowanie, Skin Prick Test, alergiczny nieżyt nosa, nurkowie

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2018-0023

Polish version: download

English version: download

4

Title: NURKOWANIE BADAWCZE W NAUKACH PRZYRODNICZYCH

Author: Jarosław Kur, Monika Mioduchowska

Abstract: Nurkowanie w celach naukowych, z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu w postaci aparatów oddechowych, jest coraz częściej wykorzystywane do licznych badań. Co więcej, taka forma nurkowania pozwala na prowadzenie badań interdyscyplinarnych. Aktualna nomenklatura ten rodzaj nurkowania definiuje jako nurkowanie w celu zbierania informacji, służących szeroko pojętej nauce lub wspieranie idei nauki wykorzystując techniki nurkowania. Technika badań podwodnych jest szczególnie istotna w naukach przyrodniczych, gdzie umożliwia nieinwazyjne obserwacje fauny i flory ekosystemów wodnych w ich naturalnym środowisku. Jednocześnie zastosowanie nurkowania w celach naukowych pozwala uniknąć błędów, popełnianych przy losowym pobieraniu materiału, co związane jest ze stosowaniem klasycznej metodyki próbkowania. W rezultacie takie nurkowanie ma kluczowe znaczenie w analizach systematycznych, ekologicznych czy behawioralnych. Niemniej jednak technika nurkowania, jakkolwiek uniwersalna, wymaga optymalizacji, odrębnych opracowań i usystematyzowania, zależnie od rodzaju prowadzonych badań naukowych. Niniejsza praca umożliwia poznanie znaczenia nurkowania prowadzonego w celach naukowych oraz systematyzuje podstawowe pojęcia związane z zasadami regulacji prawnych w Polsce jak i za granicami kraju.

Key words: nurkowanie naukowe, nurkowanie zawodowe, prace podwodne, sprzęt do badań podwodnych

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2018-0024

Polish version: download

English version: download

5

Title: KOMUNIKACJA DYDAKTYCZNA DLA BEZPIECZEŃSTWA W WYBRANYCH DYSCYPLINACH REKREACJI WODNEJ

Author: Ludwika Kosińska, Marek Rejman

Abstract: W artykule scharakteryzowano pojęcie komunikacji dydaktycznej oraz zweryfikowano przebieg procesu nauczania wybranych dyscyplin rekreacji wodnej, tj.: pływania (na poziomie techniki standardowej), manewrowania żaglówką w obrębie manewrów prostych oraz podstaw nurkowania. Jednocześnie dokonano przeglądu badań zarówno w obrębie eksperymentów prowadzonych w zakresie metod nauczania tych dyscyplin pod kątem skuteczności nauczania, jak i bezpieczeństwa i zdrowia uczestników oraz sposobów porozumiewania się w wodzie, na wodzie i pod wodą. Komunikacja dydaktyczna pomiędzy nauczycielem a uczniem w odmiennym środowisku ze względu na jego specyfikę jest utrudniona. Dodatkowo nauczanie umiejętności na wodzie, w wodzie czy pod wodą wymaga zachowania i przestrzegania restrykcyjnych zasad bezpieczeństwa. Brak gotowości ucznia do działania w odmiennym środowisku wodnym u podłoża, którego leżą lęk lub strach, może zakłócać lub nawet uniemożliwiać komunikację dydaktyczną. W konsekwencji spada skuteczność nauczania. Celem pracy jest wskazanie nowatorskich form przekazu informacji dydaktycznej, które umożliwią trwałą zmianę zachowania ucznia szczególnie podczas działania w sytuacji trudnej – na wodzie, w wodzie i pod wodą. Istnieją przesłanki by sądzić, że natychmiastowa werbalna informacja oraz uwypuklenie w niej funkcji metajęzykowej podniesie jakość i efektywność procesu nauczania czynności ruchowych w odmiennym środowisku wodnym.

Key words: nauczanie, pływanie, żeglarstwo, nurkowanie, natychmiastowa informacja werbalna, uwypuklona funkcja metajęzykowa.

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2018-0025

Polish version: download

English version: download

6

Title: NIEOCZYWISTE OCZYWISTE…

Author: Maciej Konarski

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2018-0026

Polish version: download

English version: download

Bank account numbers

Polish Hyperbaric Research
08 1240 5354 1111 0000 5370 9796
Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society
17 1240 5354 1111 0000 5371 3126

PHR

 www.phr.net.pl - redakcja@phr.net.pl © 2017

Editorial Office Address

Grudzińskiego 4 skr. pocz. 18
81-103 Gdynia 3
fax. +48 261262230