PHR2(75)2021

PHR2(75)2021 : download full issue

Articles:

1

Title: WSTĘPNA WERYFIKACJA APLIKACJI DO OBLICZEŃ PARAMETRÓW TECHNOLOGICZNYCH PODCZAS PRODUKCJI MIESZANINY TRIMIKSOWEJ

Author: Budych Piotr, Olejnik Adam

Abstract: W materiale przedstawiono efekty pracy dyplomowej inżynierskiej realizowanej w Katedrze Technologii Prac Podwodnych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Przedmiotem pracy było usprawnienie obliczeń podczas produkcji mieszaniny trimiksowej na bazie uprzednio wytworzonej mieszaniny nitroksowej. Dokonano tego w drodze opracowania specjalnej aplikacji komputerowej. W artykule opisano przyczyny stosowania sztucznych czynników oddechowych, opracowaną w ramach pracy dyplomowej aplikację oraz sposób jej wstępnej weryfikacji, a także kierunki dalszych działań badawczych.

Key words: inżynieria mechaniczna, technologia prac podwodnych.

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2021-0007

Polish version: download

English version: download

2

Title: PRZYPADEK CHOROBY DEKOMPRESYJNEJ TOWARZYSZĄCEJ OBECNOŚCI PRZETRWAŁEGO OTWORU OWALNEGO (PFO) U LEKARZA NURKOWEGO

Author: Krzysztof Dziewiatowski, Romuald Olszański, Piotr Siermontowski

Abstract: Obecne obowiązujące w Polsce wytyczne i zalecenia nie wymagają prowadzenia rutynowych badań przeglądowych w kierunku obecności przecieku prawo - lewo w przebiegu przetrwałego otworu owalnego (PFO) u nurków. W poniższej pracy przedstawiamy przypadek lekarza nurkowego Marynarki Wojennej RP, który ponad wiele lat temu leczony był z powodu epizodu choroby dekompresyjnej typu I z objawami typu bends, towarzyszącymi zmianami skórnymi typu skóry marmurkowatej, drętwieniem kończyny górnej oraz układowymi zawrotami głowy. Powyższe objawy ustąpiły całkowicie po leczeniu w komorze dekompresyjnej. Dwadzieścia lat po powyższym epizodzie, w wieku 52 lat, lekarz został przyjęty jako pacjent do Oddziału Neurologii Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku, gdzie diagnozowany był z powodu nawracających epizodów krótkotrwałego dwojenia oraz osłabienia prawej kończyny górnej. W czasie hospitalizacji wykonano przezczaszkową ultrasonografię dopplerowską (TCD) z kontrastem oraz echokardiografię przezprzełykową wykazując znacznego stopnia przeciek żylno – tętniczy (RLS) poprzez przetrwały otwór owalny (PFO). Analizując retrospektywnie incydent choroby dekompresyjnej, który wystąpił 20 lat wcześniej, przypuszczamy, że występujące wówczas przemijające objawy neurologiczne oraz przedsionkowe mogły towarzyszyć przeciekowi żylno – tętniczemu poprzez niezdiagnozowany wówczas przetrwały otwór owalny. W pracy wnioskujemy, że chociaż ryzyko wystąpienia poważnych powikłań neurologicznych lub przedsionkowych w przebiegu choroby dekompresyjnej jest niskie, w celu zwiększenia bezpieczeństwa nurkowania wydaje się zasadne opracowanie standardów wstępnego badania przesiewowego w kierunku obecności PFO u nurków, zwłaszcza nurków zawodowych, wojskowych oraz członkom personelu medycznego zaangażowanego w zabezpieczanie nurkowań. Przezczaszkowa sonografia dopplerowska z kontrastem wydaje się być przydatna w badaniach przesiewowych na obecność RLS u nurków. W leczeniu hiperbarycznym wypadków nurkowych powinno być preferowane stosowanie komór wieloprzedziałowych.

Key words: choroba dekompresyjna, nurkowanie, przetrwały otwór owalny, przezczaszkowa sonografia dopplerowska z kontrastem (cTCD), kontrastowa echokardiografia przezprzełykowa, przeciek żylno – tętniczy, przeciek prawo – lewo.

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2021-0008

Polish version: download

English version: download

3

Title: HIPERBARIA TLENOWA W LECHENIU COVID-19: SKUTECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Author: Dorota Ubysz, Wojciech Giermaziak, Aurelia Ostrowska

Abstract: Wstęp: Do eliminowania hipoksji związanej z COVID-19 poszukiwane są nowe sposoby skutecznego leczenia. Tlenoteriapia hiperbaryczna jest skuteczną metodą w leczeniu wielu chorób z towarzyszącą hipoksją. Cel: Celem niniejszej pracy było przeanalizowanie literatury dotyczącej zastosowania hiperbarii tlenowej w leczeniu COVID-19 oraz ocena skuteczności i bezpieczeństwa tej metody. Materiały i metody: Dokonano przeglądu medycznych baz danych (Medline i PBL) oraz stron internetowych za pomocą haseł: hiperbaria tlenowa i COVID-19. Do analizy zakwalifikowano 25 prac. Wnioski: Z przeanalizowanej literatury wynika, że tlenoterapia hiperbaryczna jest skuteczną i bezpieczną metodą leczenia pacjentów z COVID-19. Ze względu na ograniczoną liczbę dowodów naukowych oceniających stosowanie

Key words: hiperbaria tlenowa, COVID-19, niedotlenienie.

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2021-0009

Polish version: download

English version: download

4

Title: BIOFOULING PLATFORMY WIERTNICZEJ NA MORZU BAŁTYCKIM

Author: Kur Jarosław, Igliński Piotr, Galant Grzegorz, Mioduchowska Monika

Abstract: Biofouling potocznie nazywany jest „lekcją od natury”. Obecnie rządy i przemysł wydają ponad 5,7 miliarda USD rocznie, aby kontrolować biofouling w morzach i oceanach, który stanowi nagromadzenie fauny i flory na podwodnych konstrukcjach, co w efekcie prowadzi do różnych problemów technicznych i ekologicznych. Natomiast Morze Bałtyckie jest definiowane jako „wehikuł czasu”, ponieważ zmiany w nim zachodzące aktualnie stanowią odzwierciedlenie przyszłych zmian środowiskowych w innych regionach morskich i oceanicznych. Nasze badania przedstawiają zbiorowiska makrobentosu pobranego z 12 lokalizacji położonych na różnych głębokościach nóg platformy wiertniczej „Baltic Beta”. Zidentyfikowaliśmy maksymalnie do 1300 osobników na 400 cm2. Przeanalizowaliśmy: przestrzenne rozmieszczenie dominujących organizmów morskich żyjących na stalowej powierzchni platformy, ich liczebność i masę. Badania nie wykazały znaczących różnic w masie próbek bentosowych pomiędzy różnymi głębokościami i kierunkami geograficznymi. Nasze badania mogą pomóc w przewidywaniu rozwoju biofoulingu na innych urządzeniach w Morzu Bałtyckim, identyfikacji występowania gatunków inwazyjnych i oszacowaniu obciążenia konstrukcji podwodnych.

Key words: porastanie konstrukcji, biomasa, wydajność hydrodynamiczna, gatunki inwazyjne, epifauna.

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2021-0010

Polish version: download

English version: download

5

Title: WPŁYW LAMBDA-CYHALOTHRIN - INSEKTYCYDU Z GRUPY SYNTETYCZNYCH PYRETROIDÓW - NA STĘŻENIA NF-ĸB I VEGFR2 W WĄTROBIE MYSZY ALBINO SWISS JAKO MARKERÓW JEGO USZKODZENIA

Author: Łukasz Świerszcz, Anna Roszkowska, Kinga Ruszel, Marta Wójciak-Czuła, Andrzej Borzęcki, Barbara Nieradko-Iwanicka, Piotr Siermontowski

Abstract: Wstęp: Lambda-cyhalotryna (LCH) jest jednym z syntetycznych pyretroidów typu II, szeroko stosowanym w weterynarii i rolnictwie do ochrony upraw przed owadami. We wcześniejszych badaniach niewiele jest doniesień o wpływie pyretroidów na wątrobę i jej uszkodzenia. Analizując liczne publikacje, czynnik jądrowy-ĸB (NF-ĸB) i czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego 2 (VEGFR2) wydają się być czułymi wskaźnikami mikrouszkodzeń występujących na poziomie komórkowym w wątrobie. Celem pracy było zbadanie wpływu podostrego zatrucia LCH na stężenie NFĸB i VEGFR2 w wątrobie. Metody: Doświadczenie przeprowadzono na 32 myszach Albino Swiss (16 samic i 16 samców). Zwierzęta podzielono na 4 grupy. Kontrolne grupy samic i samców otrzymywały olej rzepakowy, pozostałe otrzymywały LCH doustnie w oleju w dawce 2 mg/kg mc przez 7 dni. NF-ĸB i VEGFR2 były w wątrobach myszy były mierzone z użyciem zestawów ELISA. Wyniki: Średnie stężenie NF-ĸB w wątrobach kontrolnych samic wynosiło 3,27 ng/ml, a po LCH 6,12 ng/ml (p<0,05). U samców kontrolnych wynosił on 5,49 ng/ml i nie różnił się istotnie po LCH, gdzie wynosił 5,27 ng/ml. Średnie stężenie VEGFR2 u samic z grupy kontrolnej wynosił 84,28 ng/ml, a narażonych na LCH 173,81 ng/ml (p<0,05). U samców z grupy kontrolnej wynosiło 170,61 ng/ml, a narażonych na LCH 170,06 ng/ml. Wniosek: NF-ĸB i VEGFR2 można stosować jako markery uszkodzenia wątroby po podostrym zatruciu LCH u samic myszy. Samice są bardziej wrażliwe na LCH niż samce.

Key words: lambda-cyhalotryna; czynnik jądrowy-ĸB; czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego 2; uszkodzenie wątroby.

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2021-0011

Polish version: download

English version: download

6

Title: NOWE BADANIA NAD DEKSKETOPROFENEM

Author: Joanna Kuczyńska, Angelika Pawlak, Barbara Nieradko-Iwanicka

Abstract: Wstęp. Deksketoprofen (DEX) należy do niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwgorączkowym. DEX jest enancjomerem ketoprofenu (S+) i działa silniej niż ketoprofen. Jest wysoce skuteczny nawet po podaniu małych dawek. Terapia DEX nie powoduje poważnych skutków ubocznych i jest dobrze tolerowana przez organizm. Cel. Przegląd miał na celu znalezienie oryginalnych publikacji naukowych na temat DEX opublikowanych w ostatnich latach oraz najnowszych informacji o jego skuteczności terapeutycznej i bezpieczeństwie. Materiały i metody. W listopadzie 2021 roku przeprowadzono systematyczny przegląd artykułów naukowych opublikowanych nie wcześniej niż w 2015 roku. Wykorzystano materiały z baz danych PubMed, Google Scholar i Medline Complete. Spośród znalezionych publikacji, do analizy wybrano 28 artykułów naukowych. Wyniki i dyskusja. W ciągu ostatnich lat pojawiło się wiele publikacji na temat DEX. Przeanalizowano artykuły opisujące nowe doniesienia na temat DEX w leczeniu bólu, a także porównujące go z innymi lekami oraz mezoterapią. Dokonano przeglądu najnowszych doniesień o połączeniu DEX z tramadolem i tiokolchikozydem. Opisano nową postać DEX o wydłużonym uwalnianiu i nowe zastosowania terapeutyczne tego leku. Po przeanalizowaniu wszystkich badań stwierdzono, że DEX wykazywał podobną lub skuteczniejszą analgezję w porównaniu z innymi lekami i zmniejszał zapotrzebowanie na leki ratunkowe. Ponadto zauważono, że stosowanie DEX w terapii skojarzonej było znacznie lepsze niż stosowanie go w monoterapii. Udowodniono skuteczność DEX w podnoszeniu progu padaczkowego. Mezoterapia osiągnęła wyższe wyniki w leczeniu objawów bólowych w porównaniu z DEX. Skutki uboczne, które pojawiły się w wyniku stosowania terapii DEX nie zagrażały życiu. Wnioski. Wyniki przeglądu potwierdzają, że DEX jest bardzo dobrym środkiem przeciwbólowym, silniejszym niż paracetamol i diklofenak. DEX działa podobnie przeciwbólowo jak deksmedetomidyna i lidokaina. DEX w połączeniu z tramadolem lub tiokolchikozydem jest skuteczniejszy niż gdy oba leki są stosowane oddzielnie. Naukowcy pracują nad długodziałającym DEX i poszukują nowych zastosowań tego leku w epilepsji i onkologii.

Key words: deksketoprofen, ból, tramadol, niesteroidowe leki przeciwzapalne.

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2021-0012

Polish version: download

English version: download

Bank account numbers

Polish Hyperbaric Research
08 1240 5354 1111 0000 5370 9796
Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society
17 1240 5354 1111 0000 5371 3126

PHR

 www.phr.net.pl - redakcja@phr.net.pl © 2017

Editorial Office Address

Grudzińskiego 4 skr. pocz. 18
81-103 Gdynia 3
fax. +48 261262230