PHR3(68)2019

PHR3(68)2019 : download full issue

Articles:

1

Title: MODERNIZACJA DŹWIGNIKA STANOWIĄCEGO WYPOSAŻENIE SYMULATORA ODDYCHANIA, CZĘŚĆ 2

Author: Zbigniew Talaśka, Bartłomiej Jakus

Abstract: Prezentowany artykuł jest kontynuacją publikacji zamieszczonej w nr 3 (64) 2018 Polish Hiperbaric Research, w której przedstawiono zakres zmian, jakim powinien być poddany typowy podnośnik samochodowy, aby można było zwiększyć jego funkcjonalność o funkcję dźwignika unoszącego pokrywę komory dekompresyjnej w symulatorze oddychania wykorzystywanego w Zakładzie Technologii Prac Podwodnych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Key words: symulator oddychania, wyposażenie symulatora oddychania.

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2019-0010

Polish version: download

English version: download

2

Title: FENOMENOLOGICZNY WARIANT PRZYBLIŻENIA QUASI-CHEMICZNEGO W OPISIE DIMERYZACJI MOLEKUŁ ADSORBATU W WIELOWARSTWOWEJ FAZIE ADSORPCYJNEJ NA POWIERZCHNI HOMOGENICZNEJ

Author: Jerzy K. Garbacz, Mariusz Kozakiewicz, Barbara Rymian

Abstract: Niniejszy artykuł nawiązuje tematycznie do dwóch naszych wcześniejszych publikacji, w których wykazano pełną równoważność metod: statystycznej i fenomenologicznej w opisie fizycznej adsorpcji gazu na powierzchni ciała stałego oraz zasadniczą możliwość analitycznego rozwiązania problemu asocjacji adsorbat-adsorbat w całej wielowarstwowej, fazie adsorpcyjnej. Udokładniono quasi-chemiczny schemat oddziaływań wtórnych prowadzących do powstania poziomych wielocząsteczkowych kompleksów adsorpcyjnych. Sformułowano nowe równanie adsorpcji uwzględniające dimeryzację zaadsorbowanych cząsteczek w całej fazie adsorpcyjnej, a także wpływ topografii miejsc wiążących powierzchni adsorbentu na postać tego rozwiązania.

Key words: adsorpcja, homogeniczność powierzchni, asocjacja adsorbat-adsorbat, wielowarstwa adsorpcyjna.

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2019-0011

Polish version: download

English version: download

3

Title: POLSKA DROGA REALIZACJI DEKOMPRESJI W PODWODNYCH PRACACH GŁĘBINOWYCH CZĘŚĆ I. REWOLUCJA OSOBISTYCH KOMPUTERÓW NURKOWYCH

Author: Stanisław Skrzyński

Abstract: W artykułuje autor przedstawia specyfikę dekompresji nurkowań głębokich w odniesieniu do rewolucji w nurkowaniach jakie przyniosło wprowadzenie osobistego komputera w nurkowaniach rekreacyjnych. Ciągły rozwój tych komputerów, szczególnie w ostatnich dekadach naszego wieku, dotyczył nurkowań głębinowych realizowanych w nurkowaniach technicznych i rekreacyjnych. Nurkowania głębinowe są trudne i ryzykowne w realizacji z punktu widzenia podwodnej fizjologii oraz realizacji dekompresji. Charakteryzując dekompresję nurka, realizowaną przy pomocy komputera dla nurkowań głębinowych, autor porównuje realizację dekompresji w profesjonalnych nurkowaniach głębinowych. Wskazuje on też na przeszkody formalne i techniczne na drodze wdrożenia komputerów osobistych nurka. W podsumowaniu artykułu ocenia zaś możliwość zastosowania komputera nurkowego w realizacji podwodnych prac głębinowych.

Key words: osobisty komputer nurkowy, zastosowanie komputera nurkowego dekompresja nurków prace głębinowe nurkowanie głębokie, nurkowanie profesjonalne, dane nurkowania głębokiego, dzwon nurkowy, mieszaniny oddechowe, dekompresja nurków, tabele dekompresji.

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2019-0012

Polish version: download

English version: download

4

Title: UOGÓLNIONY AMNISTYCZNY MODEL ROZWOJU TECHNIKI GŁĘBINOWEJ

Author: Adam Olejnik

Abstract: W materiale zaproponowano uogólniony model rozwoju techniki głębiowej, rozumianej jako środki techniczne umożliwiające penetrację i eksplorację głębin oceanów. Model opracowano na podstawie wcześniej zaproponowanego modelu bifurkacyjnego. Podstawę i punkt wyjścia do opracowania modelu stanowiła analiza piśmiennictwa. Proponowany model wskazuje, że niezależnie od tego jakie rozwiązanie techniczne umożliwiające penetrację głębin zostało opracowane w czasie minionym, będzie należało do jednego z trzech zdefiniowanych nurtów rozwojowych tej techniki. Ponieważ proponowany model ma charakter potokowy i jest bardziej ogólny od modelu bifurkacyjnego zaproponowano jego nazwę jako uogólniony amnistyczny model rozwojowy techniki głębinowej.

Key words: inżynieria mechaniczna, inżynieria morska, technologia prac podwodnych.

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2019-0015

Polish version: download

English version: download

5

Title: OPRACOWANIE METODOLOGII BADAŃ ORAZ WYKONANIE WSTĘPNYCH OZNACZEŃ OBECNOŚCI BAKTERII LEGIONELLA SPP I LEGIONENELLA PNEUMOPHILA W PRÓBKACH ŚRODOWISKOWYCH WODY METODĄ IMMUNOMAGNETOSEPARACJI POŁĄCZONEJ Z CYTOMETRIĄ PRZEPŁYWOWĄ

Author: Zbigniew Dąbrowiecki, Małgorzata Dąbrowiecka, Romuald Olszański, Piotr Siermontowski

Abstract: W przypadku wystąpienia epidemii Legionelozy, szybkie i jednoznaczne określenie źródła infekcji, oraz natychmiastowe podjęcie czynności naprawczych jest warunkiem niezbędnym do ograniczenia i zminimalizowania skutków rozwijającej się epidemii. W klasycznej metodzie oznaczania poziomu bakterii z rodzaju Legionella w próbkach wody, skuteczność działania reparacyjnego (podwyższenia temperatury wody w instalacji wodociągowej do 600C, dodatkowe chlorowanie) może być potwierdzone dopiero po 14 dniach!!! Tylko metoda IMMS&FCM skraca czas oznaczenia bakterii Legionella do 2-4 godzin, co jest najważniejszym czynnikiem ograniczenia rozwoju epidemii.

Key words: Legionella spp, Legioneloza, immunoseparacja, cytometria przepływowa, systemy dystrybucji ciepłej wody, obiekty użyteczności publicznej, okręty

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2019-0013

Polish version: download

English version: download

6

Title: ZAMIESZKIWALNE HIPERBARYCZNE OBIEKTY PODWODNE: RÓWNOWAGA ODDECHOWA W ORGANIZMIE CZŁOWIEKA PODCZAS ADAPTACJI DO HIPERBARII AZOTOWO-TLENOWEJ

Author: Sergiy A. Gulyar, Yuri M. Barats

Abstract: Eksperymenty polegały na ocenie reakcji układu oddechowego na zmiany zmiennych środowiska zewnętrznego pod zwiększonym ciśnieniem. Badania dotyczyły wpływu na organizm ludzki całkowitego nasycenia mieszanin sprężonego powietrza lub azotu i tlenu. Szereg laboratoriów podwodnych zaprezentowało różnego rodzaju urządzenia techniczne do stosowania w środowisku podwodnym (Ikhtiander-66, 67 i 68). Należą do nich: komory hiperbaryczne, wiertnice podwodne (Bur-1 i 2) oraz autonomiczny kombinezon nurkowy przeznaczony do długotrwałych pobytów w wodzie. Badania dotyczące warunków transportu masowego gazów oddechowych u człowieka wykazały, że w zakresie ciśnień 0,25-1,1 MPa, przy gęstościach środowiska umiarkowanie hiperoksyjnego i azotowo-heliotlenowego do 14 kg/m3 w reżimie tlenowym i dla poziomu dwutlenku węgla w organizmie, osiągają one nowy poziom funkcjonalny, który ułatwia adaptację do warunków ekstremalnych. Stwierdzono, że zwiększenie fizjologicznej martwej przestrzeni oddechowej, zmniejszenie szybkości dyfuzji O2 poprzez barierę pęcherzykowo-kapilarną, nasilenie nierównomierności relacji powietrzno-perfuzjalnych w płucach oraz wzrost przepływu krwi w płucach są głównymi mechanizmami oddechowymi regulującymi masowy transfer O2 i CO2 u człowieka w warunkach hiperbarii. Głównym mechanizmem hemodynamicznym jest utrzymanie odpowiedniego krążenia krwi i rzutu serca. Zbadano, w jaki sposób stopień sprężania, wysokie ciśnienia cząstkowe tlenu i azotu oraz parametry mikroklimatyczne w komorach hiperbarycznych wpływają na zmiany w rozwoju układu oddechowego. Brak stanu niedotlenienia u człowieka (pełne nasycenie człowieka azotem) wykazano w warunkach normoksji w środowisku azot-tlen o gęstości 6,34 kg/m3. Dane te dotyczą również przyspieszonej rehabilitacji nurków z zastosowaniem metody aktywnej adaptacji na dużych wysokościach. Opisano podstawowe kierunki badań fizjologicznych czynnościowych układów oddechowych w warunkach zwiększonego ciśnienia gazu i środowiska wodnego.

Key words: laboratorium podwodne, Ikhtiander, hiperbaria, akwanaut, transport gazów oddechowych, nurkowanie nasycone, reżimy tlenowe i dwutlenku węgla w organizmie, autonomiczny kombinezon nurkowy, wiertnice podwodne.

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2019-0014

English version: download

7

Title: ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI GATUNKOWYCH ZWIERZĄT LABORATORYJNYCH W REAKCJI NA WARUNKI ŚRODOWISKA HIPERBARYCZNEGO

Author: Wojciech Giermaziak, Tadeusz Doboszyński

Abstract: Praca ma na celu określenie dynamiki saturacji ustroju azotem u małych zwierząt laboratoryjnych. Wybór azotu jako gazu modelowego w omawianych badaniach został dokonany ze względu na dostępność i cechy tego gazu, który nie jest metabolizowany i podlega w ustroju dyfuzji biernej. Celem pracy było określenie przeżywalności zwierząt zbliżonej do 50% w następstwie ostrej choroby ciśnieniowej wywołanej szybką dekompresją po ekspozycji hiperbarycznej, przy najmniejszej wielkości ciśnienia dla każdego gatunku badanych zwierząt. Podstawowe parametry ekspozycji hiperbarycznych – ciśnienie i czas, umożliwiły opisanie zjawiska saturacji w oparciu o okresy połowicznego nasycenia (ustroju) oraz wykazanie czy ustrój małych zwierząt może być rozpatrywany jako model jednokompartmentowy.

Key words: choroba ciśnieniowa, małe zwierzęta laboratoryjne, przeżywalność 50%, odrębności gatunkowe.

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2019-0016

Polish version: download

English version: download

Bank account numbers

Polish Hyperbaric Research
08 1240 5354 1111 0000 5370 9796
Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society
17 1240 5354 1111 0000 5371 3126

PHR

 www.phr.net.pl - redakcja@phr.net.pl © 2017

Editorial Office Address

Grudzińskiego 4 skr. pocz. 18
81-103 Gdynia 3
fax. +48 261262230