Editorial policy

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


Czasopismo „Polish Hyperbaric Research” (PolHypRes) jest kwartalnikiem wydawanym przez Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej (PTMiTH). Pismo jest kierowane przede wszystkim do członków PTMiTH, ale również do wszystkich specjalistów z dziedziny medycyny i techniki hiperbarycznej oraz zainteresowanych tą tematyką. Pismo zamieszcza publikacje, w których propagowane są osiągnięcia krajowych i zagranicznych pracowników naukowych, adeptów nauki, studentów i pasjonatów oraz ośrodków naukowych, których obszarem działalności jest technika i medycyna hiperbaryczna.

Troską redakcji i Rady Naukowej PHR jest dbałość o wysoki poziom merytoryczny publikacji. Pismo będzie dążyło do publikowania materiałów posiadających cechy nowości (naukowej, technicznej, medycznej), będzie też uwzględniało materiały historyczne lub przeglądowe mające istotne walory poznawcze lub dydaktyczne.


1.1 KLASYFIKACJA PUBLIKACJI W PHR


Materiały publikowane w PHR są klasyfikowane w następujących grupach [1]:

 • publikacja podstawowa: która stanowi pierwsze oryginalne przedstawienie wyników badań pozwalające na niezależną od autora ocenę wyników i umożliwiającą powtórzenie opisanych badań w celu ich weryfikacji,
 • publikacja przeglądowa: stanowiąca podsumowanie, analizę i syntezę istniejącego stanu wiedzy w dziedzinie,
 • publikacja informacyjna: stanowiąca przegląd rezultatów badań z danej dziedziny, wyników i osiągnięć danej jednostki ze szczególnym uwzględnieniem ich znaczenia aplikacyjnego,
 • publikacja popularyzatorska: stanowiąca opis wyników i trendów badawczych podana w sposób przystępny i popularnonaukowy kierowana do szerokiego kręgu odbiorców.

Zgodnie z zasadami przyjętymi przez ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) redakcja dopuszcza do druku tzw. publikacje wtórne. Publikowanie wtórne w tym samym lub innym języku, a szczególnie w innym kraju jest usprawiedliwione i korzystne, pod warunkiem spełnienia wymienionych poniżej warunków:

 • autor uzyskał aprobatę redaktorów obu periodyków, przy czym redaktor zamierzający publikować wtórnie musi otrzymać kopię wersji pierwotnej,
 • priorytet wersji pierwotnej jest respektowany, przez co najmniej trzytygodniowy odstęp pomiędzy publikacją pierwotną a wtórną,
 • artykuł w wersji wtórnej jest przeznaczony dla innej grupy odbiorców,
 • wersja wtórna musi wiernie przedstawiać dane i ich interpretację z wersji pierwotnej,
 • na stronie tytułowej wersji wtórnej należy umieścić przypis, że materiał ten był publikowany w całości lub częściowo z podaniem jego danych bibliograficznych jako źródło pierwotne.

1.2 ZGODA NA PUBLIKACJĘ

Przesłanie materiału do redakcji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jego ocenę przez recenzenta, publikację w PHR i publikację na stronie internetowej czasopisma na zasadach i z uwzględnieniem licencji opisanych w informacji Zasady Własności Prawnej.


1.3 OPŁATA ZA PUBLIKACJĘ

Czasopismo „Polish Hyperbaric Research” pobiera od autora publikacji (instytucji, którą reprezentuje) opłatę związaną z kosztami wydania artykułu i publikacji w internecie. Opłata jest ustalana corocznie. Cena publikacji jest obniżana dla autorów, którzy przysyłając materiał do publikacji wykażą się cytowaniami materiałów z Polish Hyperbaric Research w innych czasopismach indeksowanych w bazach danych np. BazTech, PubMed, SCOPUS itd. Płatność za publikację następuje po wydaniu numeru pisma, w którym zawarty jest materiał autora na podstawie rachunku wystawionego przez PTMiTH na płatnika wskazanego przez autora. Ponadto każdy z autorów, otrzymuje egzemplarz pisma ze swoim artykułem.

Autorzy, którzy zostali poproszeni o opublikowanie wyników swoich prac w PolHypRes są zwolnieni z opłat autorskich. W takim przypadku artykuł jest opatrzony dopiskiem: „Materiał zamawiany”.


1.4 ANALIZA PUBLIKACJI PHR

Mając na uwadze kontrolę nad poziomem i statusem pisma oraz możliwości wprowadzania działań korygujących, raz na dwa lata redakcja przeprowadza analizę

publikacji w nim zawartych. Analiza służy do oceny parametrycznej pisma. Podczas oceny brane są pod uwagę następujące wskaźniki:

 • łączna ilość publikacji w danym roku kalendarzowym,
 • podział publikacji na dziedziny,
 • przekrój tytułów i stopni naukowych autorów,
 • ocena punktowa publikacji zawarta w recenzjach,
 • klasyfikacja publikacji zwarta w recenzjach,
 • ilość cytowań,
 • procent prac publikowanych w języku kongresowym,
 • nakład wszystkich zeszytów w analizowanym okresie.

1.5 PRENUMERATA PHR

Czasopismo „Polish Hyperbaric Research” jest bezpłatne dla członków Towarzystwa i członków Rady Naukowej pisma. Cena rocznej prenumeraty jest ustalana, co roku podczas zebrania Zarządu PTMiTH w czasie Konferencji Towarzystwa.


1.6 OŚWIADCZENIA

Warunkiem publikacji artykułu jest złożenie przez autorów (pierwszego autora) oświadczeń dotyczących konfliktu interesów, praw własności i przekazaniu praw autorskich, nieopublikowania wcześniej nadesłanego materiału, źródle finansowania badań i opłaty za publikację, a także nie zachodzenia zjawiska „ghostwriting” i „guestautorship” a także akceptacji licencji Open Access, która wysyłana jest do Autora po zakwalifikowaniu artykułu do druku i staje się dokumentem wiążącym.

2. PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU DO DRUKU


Materiał przeznaczony do druku w PHR należy przesłać do redakcji drogą elektroniczną za pomocą systemu ISZA (http://www.phr.net.pl/isza) na stronie internetowej czasopisma. Plik zawierający cały artykuł wraz z rysunkami i fotografiami nie może być większy niż 5 MB. Materiał powinien być opracowany w języku polskim i/lub angielskim zgodnie z instrukcją edycyjną (patrz pkt. 3) i za pomocą edytora tekstów MS Word (plik .doc, docx). Redakcja dopuszcza nadsyłanie materiałów o znacznej objętości (do 50 stron maszynopisu). Dotyczy to publikacji przeglądowych wyczerpująco omawiających zagadnienia i stanowiących podsumowanie oraz syntezę istniejącego stanu wiedzy w dziedzinie. W przypadku nadesłania materiału o większej niż podana powyżej objętość redakcja może zaproponować autorowi współpracę w opracowaniu i wydaniu pod egidą PTMiTH monografii lub podręcznika akademickiego. Jeśli autor nie wyrazi w tym kierunku zainteresowania, redakcja zaproponuje mu podział publikacji na części, które będą publikowane jako oddzielne publikacje powiązane tematycznie.

W przypadku prac opisujących wyniki eksperymentów z udziałem ludzi zabrania się podawania informacji umożliwiających ich identyfikację, chyba że informacje te są ważne z naukowego punktu widzenia. W takim jednak przypadku autor musi posiadać pisemną zgodę na ujawnienie tych danych. Autor jest zobowiązany przedłożyć redakcji oświadczenie o właściwym dopełnieniu powyższej formalności.


2.1 UKŁAD PRACY

Wymagany poniżej układ pracy dotyczy publikacji klasyfikowanych jako podstawowa publikacja naukowa (patrz pkt. 1.1), pozostałe materiały mogą mieć odrębne formy pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w instrukcji edycyjnej (patrz pkt. 3).

Na pierwszej stronie należy umieścić pełne imię i nazwisko autora (autorów), dane teleadresowe umożliwiające kontakt czytelnika z autorami. (patrz pkt 1.6). Następnie należy w języku polskim umieścić tytuł publikacji i streszczenie wprowadzające czytelnika w treść pracy. Po streszczeniu należy podać słowa kluczowe identyfikujące obszar działalności naukowej opisywany w materiale. Potem należy w języku angielskim podać tytuł artykułu, streszczenie oraz słowa kluczowe. Jeżeli badania były wykonywane na zlecenie, w ramach grantu, pracy statutowej itd., należy podać te informacje.


2.1.1 TYTUŁ PRACY

Tytuł pracy powinien być zwięzły i krótki, jasno przedstawiać tematykę pracy, zawierać inne słowa, niż podane w dalszej części słowa kluczowe.

2.1.2 WSTĘP DO PRACY

We wstępie należy przedstawić genezę i uzasadnić cel prowadzonych badań. Cytowaną we wstępie literaturę ograniczyć tylko do pozycji mających bezpośredni związek z treścią wstępu. We wstępie nie podaje się wyników ani wniosków z opisywanych badań.


2.1.3 MATERIAŁ I METODY

W rozdziale należy podać informacje dotyczące przedmiotu badań, zastosowanych metod i wykorzystanych materiałów w sposób jednoznaczny i wyczerpujący umożliwiający czytelnikowi ewentualne powtórzenie opisywanych badań lub obserwacji w celu ich weryfikacji. Dla powszechnie znanych metod badawczych należy podać odnośniki literaturowe. Dla metod powszechnie znanych, ale nie publikowanych podać krótki opis. Zastosowane metody, które są nowe lub istotnie zmodyfikowane należy opisać szczegółowo. Należy również szczegółowo wymienić zastosowane metody statystyczne. Należy również wymienić szczegółowo zastosowane metody statystyczne.


2.1.4 WYNIKI

W rozdziale należy podać w logicznej sekwencji w tekście, tabelach lub rysunkach wyniki przeprowadzonych eksperymentów lub analiz. Podsumować i uwypuklić tylko ważne obserwacje. Danych z tabel lub rysunków nie należy powtarzać w tekście gdzie powinny być jedynie podsumowane najważniejsze informacje. Ilość tabel i rysunków ograniczyć do potrzebnych w wyjaśnianiu wyników i analiz oraz stwierdzeń autorów. Jako alternatywę dla tabel z wieloma hasłami należy stosować wykresy, ale nie dublować danych w tabelach i na wykresach. W miarę możliwości wyniki podawać ilościowo z odpowiednimi wskaźnikami błędu pomiaru lub niepewności. Można w tym miejscu zaprezentować sposób opracowania wyników w celu ich analizy. Zastosowane metody statystyczne lub analityczne należy opisać na tyle szczegółowo, aby czytelnik mający dostęp do danych lub powtarzający eksperyment mógł za pomocą tej samej metody zweryfikować podane wyniki. Należy

unikać używania terminologii technicznej w statystyce w sposób nietechniczny oraz należy objaśniać terminy statystyczne, skróty i zastosowane symbole.


2.1.5 DYSKUSJA WYNIKÓW

W rozdziale należy przeprowadzić analizę otrzymanych wyników eksperymentu lub badań w aspekcie ich nowatorstwa lub walorów poznawczych i dydaktycznych. Nie należy powtarzać szczegółowych danych przedstawionych w poprzednich rozdziałach, ale należy w je wykorzystać do dokonania oceny wyników na tle aktualnego stanu wiedzy w dziedzinie w oparciu o dane literaturowe (z przywołaniem odpowiedniego piśmiennictwa).


2.1.6 WNIOSKI

W rozdziale należy w punktach lub w formie opisowej (krótko) sprecyzować wnioski wynikające z przeprowadzonych badań. Wnioski te powinny korespondować z celami przedstawionymi we wstępie. Należy unikać zamieszczania tzw. „wniosków objawionych”, czyli niewynikających z przeprowadzonych obserwacji, badań i analiz. Należy wystrzegać się stwierdzeń dotyczących kosztów lub korzyści, jeśli praca nie zawiera analiz ekonomicznych. Jeżeli proponuje się hipotezę to należy to jednoznacznie zaznaczyć. Należy unikać ogłaszania priorytetu swoich badań i wzmiankowania badań, które nie są jeszcze ukończone [2]. Jeśli to możliwe należy porównać publikowane obserwacje z innymi zbliżonymi badaniami i podać ich ewentualne implikacje dla przyszłych badań.


2.1.7 PODZIĘKOWANIA

Przed zamieszczeniem wykazu wykorzystanej literatury należy zamieścić ewentualne podziękowania w formie oświadczenia, które powinno określić [2]:

 • wkład do pracy, który zasługuje na uznanie, ale nie uzasadnia włączenia do autorstwa,
 • podziękowania za pomoc techniczną,
 • podziękowania za ewentualną pomoc finansową, przy czym należy wymienić rodzaj pomocy,

2.1.8 LITERATURA

Liczba autocytowań nie może przekroczyć 20% pozycji piśmiennictwa. Bibliografię podajemy według stylu Vancouver: Numeracja cytowań odpowiada kolejności występowania w tekście, gdzie są oznaczane cyframi arabskimi w nawiasach kwadratowych [8] na końcu zdania i przed kropką Inicjały imion autorów pisane są bez spacji i bez kropek, liczba inicjałów nie większa niż 2. Skrót nazwy czasopisma pisany jest kursywą. Dokumenty opisujemy używając języka, w jakim dokument został sporządzony (np. w opisie dokumentu anglojęzycznego zamiast skrótu "red." użyć należy "ed."). Pozycja bibliografii - cytowanie artykułu w czasopiśmie wygląda następująco:

9. Kovalsky R, Novak MK, Chrzan C. Pulmonary effect of latex allergy. Chest 2012; 44(9):231-38, DOI 11.240015/Ch 44.231

Jeśli dane czasopismo prowadzi ciągłą numerację stron w całym roczniku numer może zostać pominięty:

9. Kovalsky R, Novak MK, Chrzan C. Pulmonary effect of latex allergy. Chest 2012: 231-38. , DOI 11.240015/Ch 44.231

Podawanie numerów DOI, jeżeli artykuły je posiadają jest obowiązkowe. W przypadku większej niż 6 liczby autorów artykułu, po szóstym wpisywane jest et al.: Jeżeli artykuł jest w języku innym niż angielski, po numerze DOI określany jest język artykułu a następnie w nawiasach kwadratowych podawane tłumaczenie na język angielski:

9. Kovalsky R, Novak MK, Chrzan C. Płucny efekt alergii na lateks. Chest 2012; 44(9):231-38. DOI 11.240015/Ch 44.231 Polish [ Pulmonary effect of latex allergy]

Cytowanie pozycji książkowej (polskiej):

8. Kłos R. Wapno sodowane w zastosowaniach wojskowych. Wyd. 1 Gdynia: PTMiTH; 2009: 19-22 Polish [Soda lime in military applications. 1th edition] ISBN 878-85-7121-000-3

Cytowanie rozdziału w książce (polskiej):

8. Skrzyński S, Kłos R, Talaśka Z. Współczesny sprzęt nurkowy. w: Olszański R, Skrzyński S, Kłos R, redaktorzy. Problemy medycyny i techniki nurkowej. 1 wyd. Gdańsk Okrętownictwo i żegluga; 1997. Polish [Problems diving medicine and technology 1th edition]

W przypadku braku ustalonej daty wydania, podaje się datę copyright lub datę druku. Gdy nie można ustalić roku wydania publikacji lub brak informacji o miejscu wydania, stosuje się zapis [b.r.] - który oznacza brak roku, [b.m.] - brak miejsca.

Cytowanie ze strony internetowej:

8. Kovalsky R, Novak MK, Chrzan C. Pulmonary effect of latex allergy. Lublin. Uniwersytet medyczny w Lublinie, http://www.biblioteka.umlub.pl/aktualnosci/plubart.html [cytowano 2013-10-10]

Podczas cytowania należy zachować następujące zasady:

 • unikać cytowania "piętrowego" tj. odnoszenia się do prac, w których nie ma cytowanych danych a jest cytat do kolejnej pracy, w której te dane się znajdują,
 • cytować rzetelnie tzn. nie przeinaczać danych lub ich sensu,
 • nie stosować cytowania selektywnego tzn. pomijania prac, w których podane informacje stoją w sprzeczności ze stawianą przez autora tezą,
 • niedopuszczalne jest tzw. cytowanie niejawne w którym cudze wyniki są przedstawiane jako własne,

W celu korzystania ze stylu Vancouver w Microsoft Office Word można taki styl pobrać np. ze strony BibWord.
Pobrany plik należy skopiować do katalogu:
Bibliography\Style
który znajduje się w:
...\Program Files\Microsoft Office\Office[xx]\Bibliography\Style
Po skopiowaniu styl będzie widoczny na liście dostępnych stylów.

2.2 WYMAGANIA EDYCYJNE

Materiał nadesłany do druku w PolHypRes powinien być napisany w całości czcionką Arial, Times New Roman lub Cambria 11 pcs w jednolitym stylu, bez podkreśleń, wersalików i kapitalików. Wykorzystanie pogrubienia czcionki i kursywy należy ograniczyć do niezbędnego minimum. W całym tekście należy zachować pojedyncze odstępy pomiędzy wierszami i normalne odstępy pomiędzy znakami. Wszystkie marginesy 2,5 cm, bez marginesu na oprawę. Format strony A4. W legendzie rysunków i opisach tabel stosować czcionkę Arial 10 pcs. W całym tekście stosować akapit 1,25 cm.


2.2.1 TABELE

Tabele w tekście należy umieszczać wyśrodkowane, komórki tabel, wyśrodkowane, tekst tabeli napisany czcionką Cambria 11 pcs. Do opisu tabeli należy zastosować czcionkę Arial 10 pcs, jeśli opis mieści się w jednym wierszu to powinien być wyśrodkowany, jeśli nie, to wyjustowany. Nie dopuszcza się załączania tabel w postaci fotografii. Tabele należy ponumerować kolejno według kolejności włączania do teksu (np.: Tabela 1), napis usytuowany z prawej strony tekstu.


2.2.2 ILUSTRACJE

Generalnie PHR zamieszcza ilustracje czarno-białe, w uzasadnionych przypadkach, kiedy ma to wpływ na jakość i wartość poznawczą materiału zamieszczane będą ilustracje kolorowe. W takim przypadku redakcja może zaproponować autorowi odłożenie publikacji w czasie do chwili edycji numeru, który będzie wydawany w całości w kolorze. Ilustracje prosimy umieszczać w tekście na początku lub na końcu strony. Ilustracja powinna być wyśrodkowana, jej legenda napisana czcionką Arial 10 pcs. Jeśli legenda mieści się w jednym wierszu to powinna być wyśrodkowana jak ilustracja, jeśli nie, to wyjustowana. Zamieszczone zdjęcie powinno być w rozdzielczości przynajmniej 200 dpi. Dopuszcza się jednolitą numerację dla rysunków i zdjęć. Numer ilustracji powinien być zgodny z kolejnością pojawiania się w tekście lub rozdziale. W takim przypadku numeracja jest dwupozycyjna: numer rozdziału – kropka – numer ilustracji według kolejności pojawiania się w rozdziale, (np.: rys. 1.2). Opisy do ilustracji i odnośniki na niej powinny być jednoznaczne i czytelne, nie dopuszcza się liternictwa odręcznego lub maszynowego. Publikacja powinna zawierać odpowiednią ilość ilustracji, ale zabrania się zamieszczania ilustracji, do których nie ma odnośników w tekście lub, które nie wnoszą żadnej treści merytorycznej do tekstu. Wskazane jest dostarczenie ilustracji do redakcji oddzielnie w formacie umożliwiającym ich edycję (*.jpg, *.tif), jeśli jest to wykres wygenerowany za pomocą pakietu MS Excel to w przypadku dostarczenia rysunku osobno uprasza się o dostarczenie go z arkuszem źródłowym w MS Excel. Jeśli jest wykresem wygenerowanym w innym oprogramowaniu np. Statistica to, jeśli nie jest umieszczony w tekście należy dostarczyć go jako plik graficzny (*.jpg, *.tif). Do ilustracji dostarczonej osobno musi być dołączona informacja o miejscu jego usytuowania w tekście. Preferowana jest grafika wektorowa, nie rastrowa. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie w nadesłanym materiale ilustracji, do której autor nie ma praw autorskich.


2.2.3 RÓWNANIA

Równania należy napisać za pomocą edytora równań programu MS Word. Równanie powinno być wyśrodkowane, rozmiar czcionki normalny 12 pcs, indeks górny i dolny 10 pcs, indeks górny i dolny podrzędny 9 pcs, symbol 12 pcs, podsymbol 10 pcs. Numeracja równania w nawiasie okrągłym, np.: (1), usytuowana przy prawej krawędzi tekstu. Numer zgodny z kolejnością pojawiania się w tekście lub rozdziale. W takim przypadku numeracja jest dwupozycyjna: numer rozdziału – kropka – numer równania według kolejności pojawiania się w rozdziale, np: (1.2). Pod równaniem należy wyjaśnić wszystkie zastosowane w nim skróty i symbole.


2.2.4 CYTOWANIA

Formy cytowania naukowego wynikają z różnorodnych tradycji oraz komunikatywności i oszczędności miejsca. Zdając sobie sprawę, że cytowanie w tzw. systemie harwardzkim (np.: [Kowalski 2007]) jest bardzo dogodne dla autora redakcja mając na uwadze wygodę czytelnika wprowadza system PWN zmodyfikowany. Modyfikacja polega na umieszczeniu numeru publikacji z wykazu literatury w nawiasie kwadratowym (np.: [2]) na końcu zdania, w którym są cytowane informacje i przed kropką. Jeśli źródeł danej informacji jest więcej dopuszcza się możliwość ich wyszczególnienia po przecinku (np.: [2,3,7]). Zaleca się, jeśli to możliwe cytowanie danych i hipotez lub twierdzeń oraz teorii a nie konkretnych zdań i kompozycji słownych. Podczas cytowania należy zachować następujące zasady:

 • unikać cytowania „piętrowego” tj. odnoszenia się do prac, w których nie ma cytowanych danych a jest cytat do kolejnej pracy, w której te dane się znajdują,
 • cytować rzetelnie tzn. nie przeinaczać danych lub ich sensu,
 • nie stosować cytowania selektywnego tzn. pomijania prac, w których podane informacje stoją w sprzeczności ze stawianą przez autora tezą,
 • niedopuszczalne jest tzw. cytowanie niejawne w którym cudze wyniki są przedstawiane jako własne,
 • ostrożnie stosować autocytowanie tj. cytowanie własnych prac tylko wtedy, gdy jest to naprawdę uzasadnione,


2.2.5 SKRÓTY I SYMBOLE

Należy stosować standardowe skróty i symbole. Zabrania się stosowania skrótów i symboli w tytule i streszczeniu. Pierwsze użycie skrótu w tekście musi być wyjaśnione, chyba że jest to standardowa jednostka miary [2].

Bank account numbers

Polish Hyperbaric Research
08 1240 5354 1111 0000 5370 9796
Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society
17 1240 5354 1111 0000 5371 3126

PHR

 www.phr.net.pl - redakcja@phr.net.pl © 2017

Editorial Office Address

Grudzińskiego 4 skr. pocz. 18
81-103 Gdynia 3
fax. +48 261262230