Zasady Własności Prawnej materiałów publikowanych w Polish Hyperbaric Research

1. PRZEKAZANIE PRAW AUTORSKICH

Przesyłając artykuł do publikacji autor/autorzy przenoszą prawa autorskie do artykułu (utworu) na polach eksploatacji: w formie drukowanej i cyfrowej na wydawcę czasopisma, tj. Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej. Przeniesienie jest nieodpłatne i nieograniczone w czasie a także niewyłączne. Od chwili publikacji artykułu w Autor zachowuje prawa na zasadzie wolnego dostępu gratis (art. 50 pkt 3 pr. aut.):

  1. Autor jest uprawniony do publicznego udostępniania materiałów zawartych w artykule tak, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
  2. W celu uniknięcia wątpliwości wydawca potwierdza, że Autor nie jest zobowiązany stosować ograniczeń technicznych w dostępie do udostępnianego przez siebie Utworu, ani nie jest zobowiązany do innego ograniczania korzystania z Utworu przez osoby trzecie zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa.

2. PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW PRZEZ POLISH HYPERBARIC RESEARCH

PolHypRes udostępnia publikowane materiały na zasadzie licencji CREATIVE COMMONS cc ver. 3 Polska, z ograniczeniami licencji: BY – uznanie autorstwa, SA – na tych samych warunkach, NC – użytek niekomercyjny. Postacie cyfrowe materiałów w Internecie publikowane są bez zabezpieczeń. Poszczególne numery czasopisma jako całość (wersja drukowana i ePolHypRes) stanowią utwór zbiorowy, a więc osobny przedmiot ochrony. Prawa autorskie przysługują w całości wydawcy. Otwartemu dostępowi nie podlega układ graficzny, nazwa czasopisma, projekt okładki i publikowane materiały nie będące artykułami. Postanowienia licencji są dostępne: pod http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode

Bank account numbers

Polish Hyperbaric Research
08 1240 5354 1111 0000 5370 9796
Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society
17 1240 5354 1111 0000 5371 3126

PHR

 www.phr.net.pl - redakcja@phr.net.pl © 2017

Editorial Office Address

Grudzińskiego 4 skr. pocz. 18
81-103 Gdynia 3
fax. +48 261262230