PHR2(79)2022

PHR2(79)2022 : download full issue

Articles:

1

Title: PROJEKTOWANIE TECHNOLOGII NURKOWANIA W SYSTEMIE WOJNY MINOWEJ CZ.II NIEZAWODNOŚĆ

Author: Ryszard Kłos

Abstract: Artykuł jest kolejnym z niezamierzonego cyklu dotyczącego projektowania technologii nurkowania [1,2,3]. Artykuł odnosi się do elementów metodyki1 stosowanej przy pracach nad opracowaniem technologii wykorzystania aparatu nurkowego typu Mx/O_2-SCR CRABE SCUBA2 w systemie wojny minowej, jako przykładu [4,5]. W poprzednim artykule skupiono się na wypływie wymagań standaryzacyjnych NATO Standardization Organization na cel głównego procesu realizowanego w systemie stanowiącym wspomnianą technologię nurkowania. W tym artykule omówiono niezawodność procesu realizowanego w systemie.

Key words: technologia nurkowania, niezawodność, wojna minowa.

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2022-0007

Polish version: download

English version: download

2

Title: POLSKIE BADANIA NURKOWAŃ SATUROWANYCH I ICH WDROŻENIE. CZEŚĆ II A. OPRACOWANIE POLSKIEGO SYSTEMU NURKOWAŃ SATUROWANYCH W LATACH 80-TYCH-90-TYCH XX WIEKU

Author: Stanisław Skrzyński, Grzegorz Grzeczka

Abstract: Artykuł jest kolejnym z cyklu artykułów dotyczących badań i wdrożenia technologii nurkowań saturowanych w naszym kraju. W tej części przedstawiono polską specyfikę i osiągniecia na tle uwarunkowań gospodarczych i historycznych. Opisuje on tworzenie bazy do nurkowań saturowanych na tle zapaści gospodarczej w naszym kraju. W tym okresie przemysł stoczniowy był napędem badań nurkowań saturowanych jako podstawy do budowy systemów nurkowych, które miały być przedmiotem eksportu dla zabezpieczenia wydobycia bogactw szelfu morskiego. Pokazano w poniższym artykule wysiłek animatorów i bohaterów tego okresu badań podwodnych w naszym kraju, których dzieło jest kontynuowane do dnia dzisiejszego. W II części artykułu autorzy pokazują jak tworzono polski system nurkowań saturowanych. W artykule uwzględnia się również uwarunkowania techniczne i organizacyjne realizacji pierwszych nurkowań saturowanych i historię powstawania polskiej metody dekompresji dla nurkowań saturowanych. W tym trudnym zadaniu kluczową rolę stanowiło utworzenie bazy przemysłu i nauki pracującej na rzecz obronności wspieranej przez właściwe agendy państwa. Utworzono też wieloletni program CPBR cele 9.2.i 9.5. badań medycyny i techniki, którego wynikiem było zbudowanie systemu nurkowego z jego organizacją, zabezpieczeniem medycznym i niezwodną techniką. Owoce tego programu są wdrażane do dnia dzisiejszego. Mimo postępu w dziedzinie medycyny i techniki oraz organizacji, problemy nurkowań saturowanych są wciąż aktualne, gdyż mimo ich skomplikowania i wysokich kosztów są to nurkowania najbardziej efektywne i pozwalające na przeprowadzanie bardzo głębokiego nurkowania operacyjnego, aktualnie aż do 400-500m.

Key words: medyczne i techniczne problemy dekompresji nurków, walidacja tabel dekompresyjnych, nurkowania saturowane, system nurkowy, organizacja nurkowania.

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2022-0008

Polish version: download

English version: download

3

Title: CYNK I MAGNEZ A COVID - 19

Author: Barbara Sokołowska, Stanisława Katarzyna Nazaruk, Agnieszka Radzka-Pogoda, Gabriela Henrykowska, Andrzej Borzęcki

Abstract: Cynk i magnez to jedne z ważniejszych pierwiastków dla organizmu człowieka. Niedobór lub nadmiar któregoś z nich może stanowić potencjalne zagrożenie dla mechanizmów homeostazy ustroju. Pierwiastki te warunkują prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego. Niedobór cynku i magnezu istotnie zmniejsza odporność organizmu ułatwiając infekcje różnymi patogenami, w tym zakażenia SARS-COV-2. W pracy dokonano przeglądu piśmiennictwa obejmującego zagadnienia wpływu niedoborów cynku i magnezu na zachorowanie i przebieg COVID-19.

Key words: cynk, magnez, COVID-19, SARS-CoV2.

DOI: http://doi.org/DOI: 10.2478/phr-2022-0009

Polish version: download

English version: download

4

Title: PRÓBA OCENY SKUTECZNOŚCI SKOKU RATOWNICZEGO I STARTOWEGO JAKO ELEMENTU DZIAŁAŃ PROWADZONYCH NA WYZNACZONYCH OBSZARACH WODNYCH BEZPOŚREDNIO W WODZIE GŁĘBOKIEJPRÓBA OCENY SKUTECZNOŚCI SKOKU RATOWNICZEGO I STARTOWEGO JAKO ELEMENTU DZIAŁAŃ PROWADZONYCH NA WYZNACZONYCH OBSZARACH WODNYCH BEZPOŚREDNIO W WODZIE GŁĘBOKIEJ

Author: Marcin Kaca, Piotr Siermontowski

Abstract: W ratownictwie wodnym nieustannie poszukuje się rozwiązań prowadzących do poprawy skuteczności prowadzonych działań. Jednym z elementów akcji realizowanej bezpośrednio w wodzie jest skok ratowniczy którego skuteczność może przesądzać o jakości i sukcesie podjętych czynności. Przeprowadzono zatem próbę oceny skuteczności dotarcia ratownika wodnego do osoby tonącej w zależności od zastosowanego sposobu wejścia do wody. Porównaniu poddano tradycyjny skok ratowniczy (wykroczny lub rozkroczny) oraz sportowy skok startowy. W obserwacjach uwzględniono również czynniki związane z miejscem prowadzonych działań (pływalnia, śródlądzie), dystansem od brzegu oraz głębokością zanurzenia osoby tonącej. Uzyskane wyniki ukazują istotnie dłuższy czas dotarcia ratownika do osoby tonącej po zastosowaniu skoku ratowniczego w odniesieniu do skoku startowego. W warunkach standardowej pływalni niezależnie od dystansu oraz głębokości zanurzenia osoby tonącej wszyscy badani docierali do poszkodowanego w pierwszej próbie. Obserwacje przeprowadzone w warunkach wyznaczonych obszarów wodnych na śródlądziu ujawniły porównywalną skuteczność w odnajdowaniu zanurzonej na głębokość 2 m pozorowanej osoby tonącej oraz istotnie krótszy czas dopłynięcia do niej na korzyść skoku startowego.

Key words: ratownictwo wodne, skok ratowniczy, skok startowy, skuteczność bezpośredniej akcji ratowniczej w wodzie

DOI: http://doi.org/DOI: 10.2478/phr-2022-0010

Polish version: download

English version: download

5

Title: PROFIL ANTROPOMETRYCZNY DOROSŁYCH PŁYWAKÓW Z POLSKI NA TLE ANALOGICZNYCH DANYCH PŁYWAKÓW Z NORWEGII

Author: Marek Rejman, Aleksandra Mikołajewicz, Daria Rudnik, Piotr Siermontowski

Abstract: Celem badań jest porównanie parametrów somatycznych osób uprawiających pływanie w różnych warunkach środowiska geograficznego – w Polsce i w Norwegii. Materiał badawczy, zebrano wykonując pomiary antropometryczne w 112 osobowej grupie wyczynowo trenujących pływaków mieszkających w Polsce oraz w grupie 21 pływaków z Norwegii. Średnia wieku w grupie Polaków wyniosła 19,97 lat, (SD=3,31), a w grupie Norwegów 17,11 lat (SD=1,05). Seria pomiarów antropometrycznych została wykonana w obu grupach badawczych. Analiz statystycznych dokonano przy użyciu oprogramowania Statistica 13.1 (StatSoft, USA). Podsumowując wyniki przeprowadzonych badań, należy podkreślić, że wskazują one na występowanie różnic w budowie somatycznej pływaków zamieszkujących i trenujących w Polsce i w Norwegii.

Key words: Pływacy, budowa ciała, trening sportowy, środowisko, genetyka, dobór i selekcja w sporcie.

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2022-0011

Polish version: download

English version: download

6

Title: SEKSUALNOŚĆ LUDZI W PODESZŁYM WIEKU

Author: Magdalena Naja-Wiśniewska, Ryszard Maciejewski, Barbara Nieradko-Iwanicka

Abstract: Tematem pracy jest rzadko poruszane zagadnienie seksualności osób starszych. Artykuł opisuje seksualność ludzi w „jesieni życia”. Celem tej pracy jest zwrócenie uwagi na konieczność promocji zdrowia seksualnego, a także na prewencję zaburzeń seksualnych. Dokonano przeglądu 34 pozycji piśmiennictwa na temat różnych aspektów seksualności ludzi w podeszłym wieku: fizjologii, psychiki, znaczenia społecznego. Istnieją ograniczenia sfery intymnej wynikające z konieczności przebywania starszych osób w zakładach opiekuńczo-leczniczych, domach pomocy społecznej. Przedstawiono miłość jako proces biochemiczny, by ukazać, że nie zależy ona tylko od zmieniającej się cielesności człowieka oraz że jej epicentrum znajduje się w mózgu. Zaprezentowano zmianę hierarchii potrzeb seksualnych zachodzącą z wiekiem, ewolucję sztuki miłosnej z prokreacyjnej na korzyść przyjemności, sensualności. Wniosek: seksualność seniorów jest ważną sferą ich życia codziennego i ma duży wpływ na funkcjonowanie w społeczeństwie, a także na postrzeganie własnej atrakcyjności i samoakceptację.

Key words: seksualność, podeszły wiek, geriatria.

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2022-0012

Polish version: download

English version: download

Bank account numbers

Polish Hyperbaric Research
08 1240 5354 1111 0000 5370 9796
Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society
17 1240 5354 1111 0000 5371 3126

PHR

 www.phr.net.pl - redakcja@phr.net.pl © 2017

Editorial Office Address

Grudzińskiego 4 skr. pocz. 18
81-103 Gdynia 3
fax. +48 261262230